שאלות ותשובות

עובדי הרשות אינם צריכים להיות מוסמכים בנושא הבנייה הירוקה, אך מומלץ לעבור הכשרה אשר נותנת את הרקע ואת המידע החשוב בנושא זה הרלוונטי לעבודה שלהם. כדי לענות על צורך זה, המועצה הישראלית לבנייה ירוקה בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה, בנו תכנית הכשרות ייעודית לעובדי הרשויות אשר מסייעת להיערך לעבודה עם התקן לבנייה ירוקה וכלל בעלי המקצוע בתחום.   

למידע נוסף על תכנית ההכשרה לחץ כאן

מומלץ להכיר את עקרונות התקן אולם אין חובה לשלוט בסעיפי התקן השונים. התהליך ינוהל ע"י יועץ בניה ירוקה ומעבדה מאושרת.
לא. התהליך ינוהל ע"י מלווה בניה ירוקה אשר מעביר את המסמכים הנחוצים למעבדה מאושרת לצורך בדיקה ומתן ההסמכה. על עובדי הרשויות לוודא את קבלת האישורים הרלוונטיים בשלב המתאים ואת קליטתם דרך הממשק המקוון.
אין חובה חוקית, אבל מומלץ מאוד לשלב יועץ בנייה ירוקה בין צוות התכנון כבר בשלבים הראשונים. יועץ הבנייה הירוקה מכיר את התקן ואת הנדרש על מנת להסמיך פרויקט לעמידה בו וכן יודע איך לרתום את אנשי המקצוע הנוספים המעורבים לעמידה בדרישותיו.

התקנות יחולו על כל שינוי או תוספת לבניין קיים שניתן לו אישור בדבר עמידה בשלב ב' בדירוג של בניין ירוק כוכב אחד לפחות, אם השינוי או התוספת טעונים היתר בניה ובשטח של 100 מ"ר לפחות.
התקנות יחולו גם על תוספת לבניין קיים שאינו עומד בדירוג של כוכב אחד, אם התוספת היא כמפורט בסוגי הבניה הנ"ל, ולתוספת למגורים ששטחה הוא בשיעור של 50% לפחות משטח הבניין הקיים והבניין הקיים יחד עם התוספת הוא בנין רב קומות.

אם שטח הבנייה של כלל הייעודים במצטבר הוא 5,000 מ"ר , נדרשת עמידה לכל הפחות בדירוג של כוכב אחד לכל ייעוד ובהתאם להוראות הקבועות בתקן לבדיקת מבנים מעורבי שימושים.
בהחלט! אפשר לעלות מעל לדרישת שמוגדרות בתקנות, לא פחות!

בניין להתקהלות ציבורית (לדוגמה: בית כנסת, אולם הרצאות ומופעים, מתנ"ס, מרכז חוגים וספורט) אשר מיועד לשמש כפונקציה עירונית ומוקם ביוזמת הרשות המקומית פטור מעמידה בדרישות התקנה.

לחץ כאן לפירוט הייעודים המחויבים לעמוד בתקן לבנייה ירוקה לפי התקנה המחייבת.

התקנות אינן חלות על מבני מלאכה ותעשיה
התקן מתייחס לרמת המגרש הבודד, אולם יש בתקן סעיפים שמתייחסים גם לסביבת הבניין ( למשל נגישות לתחבורה ציבורית ועוד)
התקן לא כולל את סקטור המגורים הפרטיים. רצוי ומומלץ ליישם את עקרונות הבניה הירוקה גם בסקטור זה
התקן מגדיר בכל פרק תנאי סף מסוימים שבהם צריך לעמוד. סעיפים אלה נצברים במכלול הניקוד שמקבל הבניין

התקנה החדשה הינה תקנה ארצית המחייבת בנייה חדשה לעמידה בדרישות התקן הישראלי לבנייה ירוקה (ת"י 5281) בדרגה של כוכב אחד לפחות. התקנה תחויב באופן הדרגתי בשתי פעימות שיחלו במרץ 2022 ובספטמבר 2023 ותחול על ייעודים שונים בהתאם להיקף הבנייה.

לקריאה נוספת על אילו מבנים חלה התקנה  >  התקנה המחייבת

הטמעת ת"י 5281 ברשויות המקומיות כוללת קביעה והסדרה של ערוצי פעולה ומנגנונים בפנים הרשות ומחוצה לה בתחום זה לצורך הסרת חסמים, ניטור ובקרה. הטמעת הדרישה לעמידה בתקן מחייבת את הכנסתו למערכת הרישוי העירונית והסדרת הדרישות לפי שלבי הבדיקה המוגדרים (אישור שלב מקדמי, שלב א' או שלב ב') לפי השלב התכנוני של הפרויקט (היתר בנייה, אישור התחלת עבודות, תעודת גמר וכו').

תכנית ההטמעה ברשויות נועדה לספק תמיכה מקצועית, הכשרה וליווי למנהלי ההנדסה ולכלל העובדים הרלוונטיים בתחומי התכנון, רישוי הבנייה, ואיכות הסביבה ברשות המקומית – על מנת לאפשר ליישם את התקנה במלואה ובצורה אפקטיבית.

לקריאה נוספת על תכנית ההטמעה ברשויות

התכנית וההיערכות עם הרשויות כוללות:

• הכשרה מקצועית המורכבת משני ימי עיון מקוונים; סקירה והיכרות עם התקן, למידת התקנה ופרטיה, קיימות ובנייה ירוקה, תהליך הרישוי ושילוב שלבי הבדיקה,
למידה מניסיון רשויות פורום ה-15 – רשות שכבר מיישמת בפועל את התקן, עלויות ותועלות הבנייה הירוקה.

• ליווי מקצועי פרטני של בכיר ממחלקת הרישוי/ מקביל לו - בתום ההכשרה, יועברו 10 שעות פרטניות על ידי מנטור.ית מוסמך.ת - יועץ.ת בנייה ירוקה.

• היכרות עם אתר זה, המתכלל את כלל הידע והמידע הרלוונטי לרשויות אודות התקן, התקנה ויישומן.

לפרטים מלאים על תכנית ההטמעה

התקן הישראלי לבנייה ירוקה, ת"י 5281, מחולק לתשעה תחומים: אנרגיה, קרקע, מים, חומרים, פסולת, בריאות, תחבורה, ניהול האתר, וחדשנות סביבתית.

עבור כל תחום מוגדרים סעיפים לבחינה הכוללים קריטריונים למדידה ולהערכה. התקן מעניק ניקוד עבור עמידה בדרישות המפורטות בסעיפים. בחלק מהתחומים נקבעו תנאי סף המחייבים עמידה בדרישותיהם.

עמידה בתנאי סף וצבירת ניקוד של 55 נקודות, תזכה את המבנה בדירוג של כוכב אחד של בנייה ירוקה.

לקריאה נוספת על התקן הישראלי לבנייה ירוקה

תהליך בדיקת מבנה לבנייה ירוקה מתבצע לפי ההגדרות המפורטות בחלק אפס (0) של התקן וכן בהתאם לראיות הנדרשות המפורטות בכל סעיף.

בשלב הראשון מתקשר היזם או מנהל הפרויקט מטעמו עם מעבדה מוסמכת לבדיקת התקן ובהמשך היועץ לבנייה ירוקה, הפועל מטעם היזם בתיאום עם עורך הבקשה להיתר, מגבש אסטרטגיה לעמידת הפרויקט בדרישות התקן באופן אשר מאפשר לצבור ניקוד הדרוש לעמידה בדירוג הרצוי.

על מנת לקבל את האישור הרלוונטי לשלבי הרישוי, מוגש למעבדה אוגדן מפורט הכולל מסמכי תכנון ומפרטי ביצוע לסעיפים השונים לפיו נבחן וניתן הניקוד.

לפירוט נוסף על תהליך הבדיקה והשלבים השונים

בידוד מעטפת הבניין הינו אחד המרכיבים החשובים בבנייה ירוקה ובהתייעלות אנרגטית בבניינים. השפעתו על הפוטנציאל לחיסכון באנרגיה למשקי הבית בפרט ולמשק הלאומי ככלל הינה משמעותית. מטרת הבידוד התרמי היא לעכב מעבר של חום דרך מעטפת המבנה. בבית מבודד היטב שינויי הטמפרטורה בתוך המבנה קטנים יחסית, ושינויים בטמפרטורה החיצונית מורגשים פחות בתוך הבית. בידוד הקירות החיצוניים של מבנה יכול לצמצם באופן משמעותי את צריכת האנרגיה המושקעת בחימום ובקירור הבית וכן לשפר את הנוחות התרמית בו.

נושא הבידוד מהווה מרכיב משמעותי בתקן לבנייה ירוקה (ת"י 5281) ומאפשר צבירת ניקוד מרובה ביחס למרכיבי התקן. התקן מפנה אל שני תקנים בתחום הבידוד התרמי והדירוג האנרגטי של מבנים, ומחייב עמידה בתקנים אלו כתנאי סף: ת"י 1045 ו- ת"י 5282.

התקן לבנייה ירוקה (ת"י 5281) מפנה אל שני תקנים בתחום הבידוד התרמי והדירוג האנרגטי של מבנים, ומחייב עמידה בתקנים אלו כתנאי סף.

ת"י 1045: תקן זה קובע דרישות מינימליות לבידוד תרמי של מעטפת הבניין והינו תקן מחייב כחלק מתקנות התכנון והבנייה משנת 1970. תקן זה נבדק ביסודיות כחלק מדרישות התקן לבנייה ירוקה, כבר משלב התכנון והמכרז ועד לבחינת הבידוד באופן פיזי בסיור באתר הבנייה.

ת"י 5282: קובע שיטה וקריטריונים לדירוג אנרגטי של בניינים ושל דירות בהתאם לייעודי המבנים השונים. הדירוג דומה מאוד לדירוג אנרגטי של מערכות אלקטרו-מכאניות, המוכר לנו מדירוג מזגנים, מקררים, תנורי מטבח ועוד. דירוג המבנה מתקבל באמצעות סימולציה הבוחנת מספר פרמטרים כמו: אקלום המבנה, העמדה, בידוד חלקי המעטפת ועוד. התקן לבנייה ירוקה מגדיר תנאי סף מינימלי לדירוג האנרגטי הממוצע של המבנה והוא דירוג C ומעלה.