התקן לבנייה ירוקה

ת"י 5281

Edit

מטרת הבנייה הירוקה היא צמצום ההשפעות השליליות של מבנים על הסביבה על ידי תכנון המתחשב בתנאי האקלים, הסביבה ובבריאות ורווחת המשתמשים במבנה.

בנייה ירוקה הינה רב תחומית ועוסקת בהיבטים שונים של תכנון, בנייה ופיתוח סביבת המבנה ומקודמת בכל רחבי העולם על ידי אנשי מקצוע, קהילות, עמותות, השוק הפרטי וכן באמצעות תוכניות ממשלתיות ובינלאומיות באמצעות תקנים, כלי מדידה, מחקרים ועוד. בישראל מקודמת בנייה ירוקה בעיקר באמצעות ת"י 5281, התקן הישראלי לבנייה ירוקה.

מבנים הם בין הגורמים המרכזיים לפליטות מזהמים לאוויר ואחראים על חלק גדול מהצריכה העולמית של משאבי טבע ואנרגיה. בערים, בהן מרוכזת מרבית אוכלוסיית העולם, מבנים אחראים לכ- 70% מפליטות גזי החממה כתוצאה מצריכת חשמל לתאורה, אקלום ותפעול המבנה.

השפעתם של מבנים על צריכת המשאבים העולמית באה לידי ביטוי גם בהיבטים הבאים:

%0

הם מהווים כ-40% עד 50% מצריכת חומרי הגלם העולמית

%0

יותר מ-30% מכריתת היערות בעולם מופנית לעולם הבנייה

%0

כ-20% מהצריכה העולמית של מי השתייה

%0

כ- 30% עד 40% מצריכת האנרגיה העולמית

%0

כ- 55% מייצור הפסולת העולמית

הבנייה הירוקה היא אחד הכלים המרכזיים להפחתת פליטות גזי חממה בסקטור הבנייה, לצמצום השימוש במשאבים מתכלים, למיתון תופעת אי החום העירוני וליצירת מבנים בריאים יותר לרווחת המשתמשים. מבנה ירוק תורם לצמצום משמעותי של צריכת החשמל והמים וכתוצאה מכך עלויות התפעול פוחתות. בנוסף, הבנייה הירוקה יכולה לסייע להארכת זמן חיי המבנה, בשל איכותה. דירות במבנים ירוקים נמכרות במהירות רבה יותר ובדרך כלל מחירן בשוק גבוה יותר מדירות במבנים בעלי נתונים דומים שאינן ירוקות.

Edit

התקן הישראלי לבנייה ירוקה, ת"י 5281, מחולק לתשעה תחומים: אנרגיה, קרקע, מים, חומרים, פסולת, בריאות, תחבורה, ניהול האתר, וחדשנות סביבתית.
עבור כל תחום מוגדרים סעיפים לבחינה הכוללים קריטריונים למדידה ולהערכה. התקן מעניק ניקוד עבור עמידה בדרישות המפורטות בסעיפים. בחלק מהתחומים נקבעו תנאי סף המחייבים עמידה בדרישותיהם.

עמידה בתנאי סף וצבירת ניקוד של 55 נקודות, תזכה את המבנה בדירוג של כוכב אחד של בנייה ירוקה. האישור ניתן על ידי מעבדה מוסמכת, על פי נוהל של הרשות להסמכת מעבדות.
בתקן ניתן לצבור עד 5 כוכבים, להלן הניקוד הנדרש עבור כל דירוג על פי דרישות התקן:

כוכב 1
1/5

55 נקודות

2 כוכבים
2/5

65 נקודות

3 כוכבים
3/5

75 נקודות

4 כוכבים
4/5

83 נקודות

5 כוכבים
5/5

90 נקודות

התקן מתעדכן מדי מספר שנים וזאת בכדי להתאימו לשינויים בפרקטיקה או ברגולציה וכדי להטמיע שיפורים בהתאם לתובנות מהניסיון שנצבר בארץ ובעולם בתקנים מקבילים.
Edit

אנרגיה

ביצועים אנרגטיים של הבניין: תכנון ביו אקלימי, בידוד לפי ת"י 1045, דירוג אנרגטי לפי ת"י 5282.

מערכות: תאורה, חימום מים, אנרגיות מתחדשות, מערכות קירור וחימום, מערכות ניהול אנרגיה, מעליות.

קרקע

בחירת אתר, זיהום קרקע, אקולוגית האתר, זיהום אור, צפיפות הבניה, תמהיל דירות ועירוב שימושים, מתקנים משותפים, מירוב השימוש בקרקע, אי החום העירוני, תכנון המעודד שימוש ברחוב.

מים

חיסכון במים בבניין, אמצעי מדידה ובקרה, חסכון במים להשקיה, ניהול נגר.

חומרים

תו ירוק, חומרים ממוחזרים ובשימוש חוזר, חומרים מקומיים, מיקור אחראי, ניתוח מחזור חיים, חומרים שאינם אבן טבעית.

בריאות ורווחה

איכות אוויר בבניין, הגבלת VOC וקרינה, מניעת קרינה אלקטרומגנטית, תאורה טבעית, אקוסטיקה.

פסולת

הפרדת פסולת לזרמים.

תחבורה

תחבורה ציבורית, תחבורה חלופית, אופניים, שבילים בטוחים.

ניהול אתר בנייה

פסולת בניין, עודפי עפר, תכנית לניהול סביבתי, בדיקות לפני מסירה, מדריך למשתמש, שיתוף מחזיקי עניין, אחריות סביבתית.

חדשנות

אלמנט או מערכת חדשנית, מצוינות מעבר לדרישות התקן. 

Edit

חוברת פרויקטים מעוררי השראה בבנייה ירוקה, המשרד להגנת הסביבה והמועצה הישראלית לבנייה ירוקה, 2020.

תועלות הבנייה הירוקה בבתי ספר, המשרד להגנת הסביבה והמועצה הישראלית לבנייה ירוקה, 2019.

חוברת 11 פרויקטים מעוררי השראה בבנייה ירוקה, המשרד להגנת הסביבה והמועצה הישראלית לבנייה ירוקה, 2018.

חוברת מבני חינוך מעוררי השראה שנבנו על פי דרישות התקן הישראלי לבנייה ירוקה, המשרד להגנת הסביבה והמועצה הישראלית לבנייה ירוקה, 2018.

המדריך הטכני לתקן 5281, המשרד להגנת הסביבה, 2018.

עוד על תקני בנייה ירוקה בישראל, באתר המשרד להגנ"ס.

דו"חות עתודות בנייה ירוקה בישראל, המשרד להגנ"ס.

מצגת עלויות ותועלות הבניה הירוקה, המשרד להגנת הסביבה והמועצה הישראלית לבנייה ירוקה.