התקנה המחייבת

תקנות התכנון והבנייה (תכן הבנייה) (בנייה בת-קיימה), התש"ף- 2020

Edit

התקנה החדשה הינה תקנה ארצית המחייבת שבנייה חדשה תעמוד בדרישות התקן הישראלי לבנייה ירוקה (ת"י 5281) בדרגה של כוכב אחד לפחות. התקנה תחויב באופן הדרגתי בפעימות שיחלו במרץ 2022 ובספטמבר 2023.

כתוצאה מאישור התקנה וכניסתה לתוקף, בנייה ירוקה ואיכותית תיבנה בשנים הבאות בכל אזורי הארץ באופן אחיד ובלי תלות בתוכניות המקודמות בחלק ממוסדות התכנון או בהחלטות של רשויות מקומיות.

קישור לתקנה: תקנות התכנון והבנייה (תכן הבנייה) (בנייה בת-קיימה), התש"ף- 2020

התקנה תכנס לתוקף בשתי פעימות ותחול על ייעודים שונים בהתאם להיקף הבנייה כפי שניתן לראות בטבלאות:

פעימה ראשונה: 1 במרס 2022

סוג השימוש

שטח בנייה במ"ר

דירוג הבניין

מגורים

בניין רב קומות

בניין ירוק כוכב 1
1/5

משרדים

מעל 5,000

בניין ירוק כוכב 1
1/5

מסחר

מעל 5,000

בניין ירוק כוכב 1
1/5

בית חולים

מעל 3,000

בניין ירוק כוכב 1
1/5

מרפאה

מעל 1,000

בניין ירוק כוכב 1
1/5

אכסון תיירותי

מעל 5,000

בניין ירוק כוכב 1
1/5

בניין התקהלות ציבורית

למעט בניין התקהלות ציבורית שמקימה רשות מקומית

מעל 1,000

בניין ירוק כוכב 1
1/5

מוסד חינוך להשכלה גבוהה

מעל 1,000

בניין ירוק כוכב 1
1/5

בית ספר, גן ילדים

מעל 1,000

ניקוד כולל של 40

פעימה שנייה: 1 בספטמבר 2023

סוג השימוש

שטח בנייה במ"ר

דירוג הבניין

מגורים

בנייה רוויה בבניין שאינו בניין רב קומות*

בניין ירוק כוכב 1
1/5

אכסון תיירותי

1,200 עד 5,000

בניין ירוק כוכב 1
1/5

משרדים

1,000 עד 5,000

בניין ירוק כוכב 1
1/5

מסחר

1,000 עד 5,000

בניין ירוק כוכב 1
1/5

* בנייה של שש יחידות דיור או יותר במבנה אחד בשתי קומות לפחות

Edit

העמידה בדרישות התקן נבדקת אך ורק ע"י מעבדה המוסמכת לביצוע בדיקה של ת"י 5281 ומאושרת בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים, לרבות מכון התקנים הישראלי.

המבנה יידרש להוכיח עמידה בשני שלבי הערכה במסגרת הליך רישוי הבנייה:

הגשת אישור מעבדה לעמידה בשלב מקדמי כתנאי לקליטת בקשה לקבלת היתר בנייה.
והגשת אישור מעבדה לעמידה בשלב ב' כתנאי לקליטת בקשה לקבלת תעודת גמר.

משיקולים של הפחתת נטל רגולטורי, לא נקבעה חובה להגיש אישור שלב א' הקיים בתקן, כשלב מחייב בהליך הרישוי. יחד עם זאת יודגש כי שלב זה מהווה שלב הכרחי מדרישות הבדיקה הקבועות בתקן ותכליתו לקבוע בתעודה כי נמצאה התאמה מלאה של מסמכי התכנון להוראות התקן. שלב זה יוסיף להיבדק ע"י המעבדות ולהימסר למזמין הבדיקה כחלק מדרישות התקן, לרוב בסמוך לתחילת העבודות באתר.

על כל אישור חייב להירשם המשפט: תעודה זאת ניתנה בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים. תעודה ללא משפט, אינה קבילה מבחינה משפטית ואין לקבלה.

לרשימת המעבדות המוסמכות ומאושרות לבדיקה של ת"י 5281 »

Edit

מבנה מעורב שימושים

בכל מבנה מעורב שימושים ששטחו המצטבר לבנייה הינו 5,000 מטרים לפחות, נדרשת עמידה לכל הפחות בדירוג של כוכב אחד לכל ייעוד ובהתאם להוראות הקבועות בתקן לבדיקת מבנים מעורבי שימושים.

שינויים ותוספות

התקנות חלות גם על כל שינוי או תוספת לבניין קיים טעון היתר (לפחות 100 מ"ר) שכבר נבנה בהתאם לתקן 5281 או על כל תוספת בנייה למבנה שאינו בבנייה ירוקה, שגודלה שווה או גדול מהקבוע בטבלאות. בייעוד מגורים, גם אם התוספת היא על בניין שאינו ירוק, התקנה חלה אם שטח התוספת הוא בשיעור של 50% ומעלה משטח הבניין הקיים.

מדד LEED

התקנה מאשרת חלופת שימוש במדד LEED בייעודי מסחר, משרדים והתקהלות ציבורית אך מחייבת קבלת אישורי מעבדה לכך.