תהליך הבדיקה

Edit

תהליך בדיקת מבנה לבנייה ירוקה מתבצע לפי ההגדרות המפורטות בחלק אפס (0) של התקן וכן בהתאם לראיות הנדרשות המפורטות בכל סעיף. בשלב הראשון, לאחר קבלת הצעת המחיר, מתקשר היזם או מנהל הפרויקט מטעמו עם מעבדה מוסמכת לבדיקת התקן.

היועץ לבנייה ירוקה, הפועל מטעם היזם בתיאום עם עורך הבקשה להיתר, מגבש אסטרטגיה לעמידת הפרויקט בדרישות התקן באופן אשר מאפשר לצבור ניקוד הדרוש לעמידה בדירוג הרצוי. על מנת לקבל את האישור הרלוונטי לשלבי הרישוי, מוגש למעבדה אוגדן מפורט הכולל מסמכי תכנון ומפרטי ביצוע לסעיפים השונים לפיו נבחן וניתן הניקוד.

Edit

האוגדן מלווה בחומרי תכנון וביצוע המוכיחים עמידה בסעיפים בהתאם לשלבי ההגשה השונים:

שלבי מקדמי
הערכה של האסטרטגיה שנבחרה לעמידה בדרישות התקן, תוך שימוש בתכניות, בהצהרות המתכננים ובמסמכים נוספים לדרישת המעבדה.
שלב א'
הערכה של תכנון הבניין תוך שימוש בתכניות ומפרטים. מטרת שלב זה היא לוודא שמתכנני הפרויקט, האדריכל והיועצים בתחומים השונים, הטמיעו את האסטרטגיה ועומדים בדרישות התקן.
שלב ב'
הערכה של הבניין הגמור שמטרתה לקבוע את הדירוג הסופי שמקבל הפרויקט לפי התקן. אישור שלב ב' משמש חלק מהרשויות כתנאי לקבלת טופס 4 או תעודת גמר.
יושלם לפני הגשת בקשה להיתר
יושלם לרוב לפני תחילת עבודות באתר
יושלם לפני הגשת בקשה לתעודת גמר

בכל שלב, עם עמידה בדרישות המתאימות, יינתן אישור נפרד מהמעבדה הבודקת.

כחלק בלתי נפרד מתהליך הבדיקה מבצעת המעבדה לפחות שני סיורים ומבדקים באתר הפרויקט. הראשון, סיור בשלב השלד, שמטרתו לבחון את אלמנטי הבנייה הירוקה הרלוונטיים לשלב זה כדוגמת: העמדת המבנה, יישום הבידוד התרמי, בחינת חומרי השלד וארגון וניהול של אתר הבנייה. הסיור השני, סיור הגמר, מתבצע בשלב הסופי של בניית הפרויקט ובו נבדקות בפועל כלל המערכות והאלמנטים אשר יושמו ונמסרו באוגדן התכנון.

Edit

בשנת 2018 החל לפעול המשרד להגנת הסביבה להסדרת תחום הבדיקה ושל גופים המבצעים בדיקות למבנים בהתאם לתקן בנייה ירוקה. ההסדרה כללה יצירת מסגרת חוקית להסמכת גופי בדיקה כמעבדות מוסמכות ומאושרות בידי הגופים האמונים על כך.

נכון לשנת 2020 פועלות בישראל ארבע מעבדות פרטיות המאושרות לבדיקת ת"י 5281, לצד מכון התקנים הישראלי.

לחצו לרשימת המעבדות המאושרות לבדיקה.