תכנית ההכשרה ברשויות

הכשרות

Edit

על מנת לסייע בהטמעת אכיפת התקנה, המחייבת בנייה ירוקה, ברשויות המקומיות;

המועצה הישראלית לבנייה ירוקה יחד עם המשרד להגנת הסביבה, במסגרת מיזם משותף, מספקות תמיכה מקצועית, הכשרה וליווי למנהלי ההנדסה ולכלל העובדים הרלוונטים בתחומי התכנון, רישוי הבנייה, ואיכות הסביבה ברשויות המקומיות. מטרת ההכשרות הינה לאפשר סיוע בהטמעת התקנה במלואה ובצורה אפקטיבית.

Edit

התכנית כוללת למידה וסיוע להיערכות בשטח ברשויות המקומיות;

Edit

רקע וממשקים לקיימות ובנייה ירוקה

מושגים מרכזיים, תמונת מצב בארץ ובעולם, בנייה ירוקה, עירוניות, בנייה רוויה ועוד.

התקן הישראלי (ת"י) לבנייה בת קיימא 5281

מבנה התקן, פרקים מרכזיים והרציונאל שמאחוריהם, תהליכי תכנון ועבודה, דגשים עם יזמים ואנשי השטח, יישום התקן דרך הרשות.

בדיקות מעבדה מוסמכת להתאמת דרישות תקן 5281

היכרות עם תהליך הבדיקה; שלב מקדמי, אישור שלב א', אישור שלב ב' וסיורים.

תהליך הרישוי והבדיקה, למידה מרשויות פורום ה-15

ההחלטה, מרכיביה, גיבושה וכיצד מיישמים את המדיניות המשותפת דרך הרשות.

עלויות ותועלות הבנייה הירוקה

נתונים מחקריים, למידה מפרוייקטים מובילים בארץ וסקירה.

Edit

לאחר סיום ההכשרה הרשותית הרחבה, שלב הליווי הפרטני – מנטורינג, של בכיר מטעם הרשות, מתאפשר.
המנטורים הנבחרים לתהליך הליווי הרשותי הינם יועצי בנייה ירוקה עם ותק מקצועי רחב בתחום.
הליווי הפרטני של הרשות מורכב ממתווה שיעזור להתכונן ככל הניתן, בצורה ספציפית לה, לקראת בואה של התקנה המחייבת.

סקירת רקע ברשות

תיקי המידע

התקנה

אישורים ונוהלי עבודה

דרישות וממשקים נוספים

סימולציה מסכמת

הרשויות שעברו עד כה את ההכשרה